PRODUCT LISTPRODUCT LIST

PRODUCT LIST

CCTV camera

Others

NTSC Bank
ATM Camera
MCWB-2.9N

NTSC, 600TVL, WDR, ATM camera, 2.9mm DC12V

SERCH

ATM Camera
MCWB-312NA

NTSC, 600TVL, WDR, ATM camera, 3.3-12mm DC12V

SERCH

PAL Bank
ATM Camera
MCWB-312PA

PAL, 600TVL, WDR, ATM camera, 3.3-12mm DC12V

SERCH

NTSC Board
C/DB700 Series
CMB712-H

NTSC, 600TVL, DDN board camera φ13xP1 DC12V, OSDと

SERCH

C/DB700 Series
CMB712-V

NTSC, 600TVL, DDN board camera φ14xP1 DC12V, OSD

SERCH

C/DB700 Series
CMB712-V26A

NTSC, 600TVL, DDN board camera, 2.5-6mm DC12V, OSD

SERCH

C/DB700 Series
CMB712-V312A

NTSC, 600TVL, DDN board camera, 3.3-12mm DC12V, OSD

SERCH

C/DB700 Series
DMB712-V312A

NTSC, 600TVL, TDN board camera, 3.3-12mm DC12V, OSD

SERCH

PAGE TOP